ПИСМА / 009

 

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       13 март 2006 г.

 

Към:

LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

 

 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Президента на България

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До академик Иван Н. Юхновски

Председател на Българската академия на науките

ул. “15 ноември” № 1

(площад “Народно събрание”)

София 1000

 

До академик Никола Съботинов

Заместник-Председател на БАН

 

До академик Константин Косев

Заместник-Председател на БАН

 

До ст. н. с. І ст. дбн Наум Якимов

Главен научен Секретар на БАН

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            Господин Президент,

            Господа ръководители на Българската академия на науките,

            На 19 декември 2005 г. депозирах в съответната канцелария на Централното управление на БАН писмен текст от 22 (двадесет и две) страници, адресиран до Председателя академик Иван Н. Юхновски, който писмен текст има качеството на административна жалба пред по-горестояща инстанция и има рег. № 33-26-09 от 19.12.2005 г.

            Накратко, става въпрос за това, че с това мое писмено изложение съм обжалвал по административен ред заповедта, която е издадена на 05 декември 2005 г. от Директора на Института по правни науки при БАН, по силата на която съм уволнен.

            По-специално става въпрос за това, че въпросната заповед за уволнение е издадена в пълно противоречие с изискванията на българския закон: а) нарушено е изискването при уволнение да бъде спазена същата процедура, каквато се спазва при назначаването, т. е. заповедта е издадена еднолично, докато назначаването е станало с решение на Научния съвет; б) заповедта е напълно немотивирана, с което е нарушено изискването на закона, който постановява, че докато работника не е длъжен да изтъква мотивите си, когато поиска да напусне работата си, то работодателят е длъжен да посочи своите мотиви, когато поиска да издаде заповед за уволнение; в) съгласно текста на чл. 40, ал. 1, т. 8 от Устава на БАН “освобождаването на лица с научни звания”  може да стане единството по решение на Научния съвет, а от текста на заповедта е видно, че такова решение въобще не е било вземано; г) евентуалното съображение на Директора на Института, че в случая става въпрос за т. нар. “неосновен трудов договор” или за “договор за непълно работно време 1/2 щат” и обосноваването на тезата, че този вид или тип договори подлежат на регулиране единствено от едноличните, капризните, пристрастните, политико-мафиотските и прочее съображения на Директора, са напълно ненамиращи основание върху закона; и едно от очевидно важните съображения в това отношение е това, че ако се приеме, че Директора може еднолично да уволнява научните кадри, то би следвало да се приеме, че същите тези научни кадри подлежат и на еднолично назначаване по същия капризен директорски начин, а това, очевидно е, не е и не може да бъде вярно.

            Ваши Превъзходителства,

            Господин Президент,

            Господа ръководители на Българската академия на науките,

            С настоящите редове акцентирам вашето внимание върху обстоятелството, че от момента на регистрирането на моята административна жалба до днес вече са се изминали почти три месеци, и че оттогава досега Председателя на БАН академик Иван Н. Юхновски въобще не ми е отговорил. С това свое поведение, той, несъмнено не само разкрива своето отношение към българските закони и административната практика, но и своята пристрастна принадлежност към онази практика, която би следвало да е прекъсната поне преди 15-16 години.

            Освен това, с настоящите редове акцентирам вашето внимание и върху обстоятелството, че Председателя на БАН академик Иван Н. Юхновски въобще не ми е отговорил и на моето, адресирано до него и регистрирано в регистратурата писмо от 10 май 2005 г., с което обстоятелство още веднъж, макар и имплицитно, все пак достатъчно ясно и недвусмислено демонстрира своята категорична ментално-поведенческа принадлежност към зловещата класическа комунистическа практика.

            Именно поради и във връзка с посочените по-горе факти и обстоятелства, с настоящите редове се обръщам към всичките вас с искането да мотивирате академик Иван Н. Юхновски, който в миналото несъмнено е принадлежал към един от специалните ешелони на престъпния комунистически режим и който днес, прикривайки миналото си (или всъщност: именно благодарение на това си минало!!!) е достигнал до поста Председател на БАН, да ми даде официален писмен отговор на посочените две, адресирани до него мои обстойни писмени изложения.

13 март 2006 г.                                                                                Янко Н. Янков